HomeBackNextSolebury High School's 1954-55 Varsity Basketball Team.